OTA YHTEYTTÄ

9.7.2020

Kojan yritysvastuu sidosryhmien silmin

Millainen mielikuva Kojan sidosryhmillä on yrityksen onnistumisesta yritysvastuun eri osa-alueilla? Kojan Kiinteistöjen talotekniikkaratkaisujen myyntipäällikkö Matti Huvinen toteutti yritysvastuuteemasta kyselytutkimuksen keväällä 2020.

Huvisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen mielikuva Kojan sidosryhmillä on yrityksen vastuullisesta toiminnasta ja millainen merkitys vastuullisella toiminnalla yritysvastuun eri osa-alueilla on sidosryhmille. Yritysvastuu on laaja kokonaisuus asioita, jotka yrityksen tulee ottaa huomioon toiminnassaan. Sen sisältämät aihealueet luovat uusia ja vahvistavat nykyisiä edellytyksiä kannattavalle yritystoiminnalle. Kyselyssä tarkastellut yritysvastuun osa-alueet olivat sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu ja taloudellinen vastuu. 

–    Yritysvastuun ja siihen liittyvien ympäristönäkökohtien sekä kiertotalouden merkitys kasvaa yrityksien toiminnassa, taloudessa, toimintakulttuurissa ja viestinnässä. Yrityksen sidosryhmien ääni ei tule helposti kuulluksi päivittäisessä kanssakäymisessä, kertoo Huvinen tutkimuksen lähtökohdista.

Työn tuloksena saadut mielikuvat yrityksen vastuullisuudesta eri osa-alueilla olivat vastausten perusteella pääosin hyviä tai erinomaisia. Aihepiiri koetaan kaikkiaan merkitykselliseksi, sillä vastaajista 71 % piti yritysvastuutoimintaa erittäin tärkeänä ja 28 % jokseenkin tärkeänä. 

Kolmeksi vastaajille tärkeimmäksi Kojan käytännön toimeksi tai teoksi nostettiin huolehtiminen henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista, panostaminen henkilöstön jatkuvaan koulutukseen sekä toimiminen avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Tarkasteltaessa Kojan toimintapoliittisen ohjeeseen kirjattuja toimia tai tekoja, joita noudatetaan yhteistyössä ja toiminnassa kaikkien sidosryhmien kanssa, vastaajien mielestä tärkeintä on kehittää energiatehokkaita tuotteita ja palveluita.

Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää yrityksen yritysvastuun huomioon ottamisessa jatkossa mm. toiminnan ohjauksessa, raportoinnissa ja markkinoinnissa. Kiitos vielä kaikille kyselyyn osallistuneille arvokkaista vastauksista!

Huvinen on toteuttanut tutkimuksen ja opinnäytetyönsä osana työn ohella suorittamiaan energiatekniikan AMK-insinöörin opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyöhön ”Yritysvastuun huomioiminen yrityksen viestinnässä ja toiminnassa” voi tutustua tarkemmin Theseus-palvelussa »

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE