OTA YHTEYTTÄ

31.5.2022

Koja suunnannäyttäjä elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten vertailussa

Kojalla on toteutettu organisaatiotason päästölaskentaa, jonka ohella laskettiin ilmanvaihtokoneiden aiheuttaman hiilijalanjäljen suuruus. Koja on ensimmäisenä laitetoimittajana myös tuonut ilmanvaihtokoneiden mitoitusohjelmaan mahdollisuuden laskea ja vertailla koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset (LCA, Life Cycle Assessment) aina valmistuksesta alkaen. 

Rakennusala kaikkiaan on kehittynyt ympäristötietoisemmaksi materiaalien ja päästöjen suhteen. Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien ymmärrys ja käsitys ovat muuttuneet, ja sitä kautta myös vaatimukset lisääntyvät. Myös sääntelyllä ohjataan rakentamista vahvasti kestävien ratkaisujen suuntaan. Tästä hyvänä esimerkkinä on EU:n taksonomia-asetus, joka tulee ohjaamaan rakennushankkeiden rahoittajia tekemään kestävämpiä valintoja.

Yleisistä kertoimista omaan hiilipiikin laskentaan

Kojalla on toteutettu organisaatiotason päästölaskentaa, jonka ohella selvitettiin Future® ilmanvaihtokoneiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia laskemalla tuotteiden aiheuttaman hiilijalanjäljen suuruus GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) mukaisesti. Laskenta on toteutettu yhteistyössä Rambollin kanssa. 

Omalla laskennalla on pystytty tarkentamaan ilmanvaihtokoneen todellinen hiilipiikki, jolla tarkoitetaan tässä tuotteen elinkaaren alussa materiaalien ja tuotteen valmistuksesta sekä työmaalle kuljettamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Kun laskennassa käytetään omia todellisia lukuja, pystytään päästöjä myös tarkentamaan ja siten kehittämään omaa tuotantoa vähähiilisemmäksi. 

‒ Aiheen tärkeydestä on puhuttu alalla jo pitkään, mutta päästölaskennan yhteydessä asia konkretisoituu. Jotta saadaan tarkemmin vertailtua tuotteen ominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia, tulee olla oma laskenta. Yleiset päästökertoimet eivät kerro koko totuutta, tähdentää Matti Huvinen, Koja Oy:n kiinteistötoimialan markkinointipäällikkö.

Ympäristövaikutusten vertailu mitoitusohjelman ominaisuutena

Päästölaskentatulokset on nyt tuotu kiinteäksi osaksi Future®++ mitoitusohjelmaa ja se tullaan myöhemmin ottamaan osaksi myös Future® S mitoitusohjelmaa. Koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten laskenta ja vertailu (LCA, Life Cycle Assessment) täydentää ohjelmien jo aiempaa LCC-laskentaa (Life Cycle Costing). 

Valmistuksen aikaiset ympäristövaikutukset lasketaan todellisilla, oman päästölaskennan mukaisilla luvuilla. Saatua tulosta voidaan verrata yleiseen rakentamisen päästötietokantaan. Käytön aikainen hiilijalanjälki lasketaan ohjelmaan asetettavilla päästökertoimilla. Tässä vaiheessa todelliseen toteumaan avainasemassa on tuotteen loppukäyttäjä, joka voi vaikuttaa siihen omilla valinnoillaan.

Ympäristön huomiointi kriteerinä tuotekehityksessä

Laajemmassa kuvassa Kojan tuotteiden avulla pyritään edistämään puhtaampaa ja terveellisempää elinympäristöä. Kojan tuotekehitys ja suunnittelu on merkittävässä roolissa tässä työssä. 

‒ Olosuhteiden hallinta on erittäin tärkeässä roolissa rakennusten hiilijalanjäljen minimoinnissa. On hienoa nähdä, että hiilijalanjälki on nousemassa tärkeäksi aidosti valintoja ohjaavaksi kriteeriksi. Tuotekehityksessä se tarkoittaa entistäkin suurempaa painoarvoa tuotteiden aiheuttamille päästöille koko elinkaaren aikana. Kehittämämme laskentatyökalut toimivat erinomaisena tukena hiilijalanjäljen minimointiin rakennus- tai korjaushankkeita suunniteltaessa, kertoo Koja Oy:n kiinteistötoimialan teknologiapäällikkö Taneli Timlin.

Tutustu Kojan uudistettuun Future®++ Mitoitusohjelmaan » 

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE