OTA YHTEYTTÄ

Kojan toimintapoliittinen ohje

Kojan johtoryhmä on hyväksynyt tämän ohjeen 20.3.2015 (tarkistettu 10.4.2019).

Koja Oy on vuonna 1935 perustettu perheyritys. Toimimme globaalisti ja olemme erikoistuneet rakennusten, laivojen ja teollisuuden kustannustehokkaisiin sekä energiaa ja tilaa säästäviin ilmastointijärjestelmiin ja ilmankäsittelytekniikkaan.

Kojan tavoitteena on toimia kestävästi, tuottavasti, eettisesti ja vastuullisesti. Haluamme yrityksenä olla edistyksellinen ja tulla tunnetuksi kyvystämme ja halustamme toimia korkeatasoisten terveys-, turvallisuus- ja ympäristön laatustandardien mukaisesti. Panostamme kestävään kehitykseen ja energiatehokkuuteen kaikessa toiminnassamme. Toimintajärjestelmämme on sertifioitu ja täyttää kansainvälisten standardien ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 mukaiset vaatimukset.

Edellytämme tuotteiltamme ja palveluiltamme parasta mahdollista laatua. Olemme sitoutuneet vahvasti tuotteidemme ja palveluidemme laadun ja luotettavuuden jatkuvaan parantamiseen. Edellytämme myös työntekijöidemme antavan parastaan sekä töissä että työyhteisön vuorovaikutuksessa.

Kojan toimintapoliittinen ohje, arvot ja johtamisperiaatteet muodostavat liiketoimintamme ja työtehtäviemme yhteisen perustan.

Kojan arvot ovat seuraavat:

  • Laatu - Laatu alkaa meistä.
  • Asiakas - Asiakkaamme ansaitsee teknisesti parasta.
  • Yhteistyö - Yhteistyö on vahvuutemme.
  • Asenne - Meillä tehdään eikä meinata.

Kojan johtamisperiaatteet ovat seuraavat:

  • Edistä tuloksia.
  • Osoita suunta tulevaisuuteen.
  • Innosta.
  • Kehitä ja ohjaa.

Kojan toimintapoliittinen ohje koskee koko Kojan henkilöstön toimintaa – kukaan ei ole poikkeus.

Kaikkien yrityksen sääntöjen ja ohjeiden on oltava tämän toimintaohjeen mukaisia.

 

Ympäristöasiat

Koja pyrkii laajentamaan ympäristöjärjestelmänsä toteutusta ISO 14001 -standardin vaatimusten mukaisesti sekä hyödyntää hyviä käytäntöjä ja liiketoimintojen synergiaa aina, kun se on mahdollista.

Energiatehokkaiden tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen asiakkaille on tärkeä liiketoimintaamme edistävä tekijä. Pyrimme toimimaan itse kaikessa ympäristön kannalta kestävästi.

Yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa pyrimme minimoimaan hiilijalanjälkemme ja täten torjumaan ilmastonmuutosta. Ennakoimme asiakkaidemme ympäristötarpeet ja yhteiskunnalliset vaatimukset. Tuemme teknistä osaamistamme kehitys- ja tutkimustyöllä ja tekemällä yhteistyötä asiakkaiden ja muiden teknologiakumppaneidemme kanssa.

 

Lainsäädännön noudattaminen

Koja on sitoutunut noudattamaan ehdottomasti kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, määräyksiä ja yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Mikäli nämä ovat riittämättömiä tai tulkinnanvaraisia, kysymme neuvoa parhailta käytettävissä olevilta asiantuntijoilta. Huomioitavaan lainsäädäntöön kuuluvat muun muassa kilpailusäännökset, tuotteiden turvallisuus- ja vastuumääräykset, työsuojelu-, työsuhde- ja ympäristöasiat sekä aineettoman omaisuuden, yksilön yksityisyyden ja työpaikan tasa-arvon suoja. Kenelläkään Kojan henkilöstön jäsenellä ei ole oikeutta edellyttää tai sallia laittomuuksia.

 

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen

Koja kannattaa ja noudattaa YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen mukaisia ihmisoikeuksia omassa toiminnassaan ja edistää niiden toteutumista vaikutuspiirissään.

Kojan perustavanlaatuisina ja yleispätevinä pitämiä oikeuksia ovat muun muassa ajatuksen-, mielipiteen- ja ilmaisunvapaus, uskonnonvapaus ja oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen ja yhdistymiseen sekä oikeus tulla kohdelluksi tasavertaisesti rotuun, väriin, kansallisuuteen, sukupuoleen, vammaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

Koja ei hyväksy pakko- tai lapsityövoiman käyttöä. Emme käytä alihankkijoita, jotka käyttävät pakko- tai lapsityövoimaa. Emme hyväksy toimintaa, joka perustuu fyysiseen pakottamiseen, uhkailuun, väärinkäyttöön tai hyväksikäyttöön.

 

Korruption ja lahjonnan torjunta

Koja ei hyväksy toiminnassaan korruptiota tai lahjontaa. Koja ja sen työntekijät eivät maksa tai tarjoa lahjuksia tai laittomia maksuja. Emme maksa viranomaisille, jotta nämä tekisivät myönteisiä päätöksiä tai palveluksia.

Kieltäydymme toiminnassamme ehdottomasti ja maailmanlaajuisesti rahanpesusta ja sen tukemisesta.

Emme ota vastaan tavanomaista suurempia edustuslahjoja liikekumppaneiltamme. Jos lahjan tai palveluksen vastaanottaminen johtaisi pieneenkään eturistiriitaan, neuvottelemme aina tilanteesta johdon kanssa etukäteen.

 

Henkilöstöhallinto

Kaikkien Kojan esimiestehtävissä toimivien työntekijöiden on aktiivisesti edistettävä tämän toimintaohjeen mukaista johtamiskulttuuria.

Koja on sitoutunut työntekijöidensä oikeudenmukaiseen, puolueettomaan ja tasavertaiseen kohteluun. Noudatamme yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta henkilöstöä koskevissa käytännöissä, politiikoissa ja säännöissä.

Koja pyrkii tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen ja innostavan työympäristön. Työntekijöiltä edellytetään työturvallisuuden noudattamista. Ehkäisemme tapaturmia ja loukkaantumisia noudattamalla toimintatapoja, jotka minimoivat käytännön mahdollisuuksien mukaan ne vaarat, joita työympäristöön liittyy.

Kannustamme työntekijöitämme kehittymään sekä ihmisinä että ammattilaisina ja kasvamaan työssään.

 

Terve kilpailu ja kartellilainsäädäntö

Koja kannattaa rehellistä kilpailua ja vapaita markkinoita ja toimii niiden edistämiseksi: emme neuvottele tai sovi kilpailijoidemme kanssa hinnoista tai markkinaosuuksista tai tee muuta vastaavaa. Koja noudattaa toimintamaidensa kilpailulainsäädäntöä.

 

Aineeton omaisuus ja yrityksen omaisuus

Koja arvostaa tiedon ja aineettoman omaisuuden luontia ja suojelemista. Varjelemme Kojan aineetonta omaisuutta, jotta ulkopuoliset tahot eivät voi sitä väärinkäyttää. Kunnioitamme myös muiden tahojen aineetonta omaisuutta emmekä tavoittele sitä laittomin keinoin. Kannustamme ja tuemme työntekijöitämme omistautumaan ja kehittämään aineetonta omaisuutta, mikä parantaa Kojan kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Suojaamme luottamuksellista tietoa, tietojärjestelmiä ja teknologiaa sekä Kojan fyysistä omaisuutta katoamiselta, varkauksilta ja väärinkäytöltä. Käytämme elektronista viestintätekniikkaa vastuullisesti ja ammattimaisesti.

Kaikki työntekijät voivat kertoa taloudellisista väärinkäyttöepäilyistä luottamuksellisesti ja nimettömänä esimiehelleen tai muulle johdon edustajalle tai Kojan ilmiantokanavan kautta.

 

Toimittajien eettisyys

Edellytämme toimittajiemme ja alihankkijoidemme toimivan yhtä lailla eettisesti ja pidämme tätä liikesuhteen muodostamisen tai jatkumisen kannalta erittäin tärkeänä kriteerinä.

Pyrimme luomaan ja ylläpitämään toimittajaverkostoa, jonka toimittajat noudattavat oma-aloitteisesti eettisiä periaatteita ja toimintatapoja. Tuemme tarvittaessa kumppaneitamme tässä asiassa kokemuksemme ja näkemyksemme avulla. Tämän yhteistyön tarkoituksena on vähentää kumppanuuden riskejä ja lisätä luottamusta alaa kohtaan sekä kohentaa alan mainetta.

 

Päihdepolitiikka

Nämä säännöt kattavat kaikki alkoholiin, huumausaineisiin sekä inhalantteihin ja niiden väärinkäyttöön, hallussapitoon, myyntiin ja luovuttamiseen liittyvät toimet.

Päihteiden käyttö on yrityksessämme kielletty. Kiellon tarkoituksena on varmistaa kaikkien työntekijöiden turvallisuus ja edistää tuottavuutta. Kielto koskee kaikkia vakituisia ja määräaikaisia työntekijöitä sekä alihankkijoita. Kielto koskee alkoholia, huumausaineita ja inhalantteja sekä resepti- ja muita lääkkeitä.

Pidätämme oikeuden tarkastaa toimipaikkamme näiden aineiden varalta. Pidätämme myös oikeuden suorittaa alkoholi- tai huumetestejä milloin tahansa. Voimme irtisanoa työsopimuksesi jos rikot päihteiden käyttökieltoa, kieltäydyt testistä tai annat väärää tietoa.

Epäiltäessä huumeidenkäyttöä toimimme normaalin testaustavan mukaisesti. Saatuamme testitulokset toimimme yrityksen ohjeiden ja paikallisen lainsäädännön mukaan.

Työntekijöiden tukiohjelmamme tarjoaa tietoa huumausaineiden ja alkoholin väärinkäytöstä. Työntekijöille on myös tarjolla päihde- ja muuta neuvontaa.

OTA YHTEYTTÄ

Uutiskirje tilattu!

TILAA UUTISKIRJE